Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemise eeskiri

Isikuandmete töötlemise eeskirjas (edaspidi „eeskiri“) anname teavet selle kohta, kuidas Kalana Properties OÜ, registrikood 16079825, registrijärgne asukoht Kalana sadam, Kalana küla, 92230 Hiiumaa vald, Eesti (edaspidi „vastutav töötleja“), töötleb teie isikuandmeid www.kalanaaar.ee veebilehel.

Vastutava töötlejaga saate suhelda järgmiste kontaktandmete kaudu:

telefon: +372 5211380
e-posti aadress: jyri.tamm@jtholding.ee
aadress: Kalana sadam, Kalana küla, 92230 Hiiumaa vald

Milliseid teie isikuandmeid me töötleme?

Eesmärk Isikuandmed Õiguslik alus Säilitamise aeg Võib olla ülekantav
Suhtlemine veebisaidi külastajatega Ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress Õigustatud huvi tagada kvaliteet Üks aasta pärast päringu lahendamist
Otseturundus (uudiskirjade / ürituste kutsete saatmine, kaupade/teenuste pakkumine) Ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress Nõusolek Kuni nõusolekut ei ole tühistatud Uudiskirja saatmise lahendused

Kellele võime teie isikuandmeid edastada?

Võime edastada teie kohta käivaid andmeid meie töötajatele, esindajatele ja sellistele teenuseosutajatele nagu võlahaldus- ja inkassofirmad ning arhiveerimisteenuseid osutavad ettevõtted, samuti õigus-, turundus- ja IT-teenuste osutajatele ning alltöövõtjatele, kui see on selles eeskirjas näidatud eesmärkidel mõistlikult vajalik.

Lisaks võime avaldada teie isikuandmeid juhul, kui seda nõuab seadus või kui püüame kaitsta oma õigusi või huve (sealhulgas juhul, kui teie isikuandmeid edastatakse teistele võlgade sissenõudmise eesmärgil), samuti kui kavatseme osa ettevõtte äritegevusest või varadest müüa või ettevõtet ümber korraldada (ja selle käigus palutakse meil avaldada teie isikuandmeid ettevõtte või varade (võimalikule) ostjale või teistele ümberkorraldamises osalejatele).

Kuidas teie isikuandmeid töödeldakse?

Teie isikuandmeid töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse, Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse ja muude õigusnõuetega. Isikuandmete töötlemise meetmeid kindlaks määrates ja töötlemise ajal peab vastutav töötleja rakendama seadustes ette nähtud asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kahjustamise, muutmise, kaotamise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku käitlemise eest ning asjakohaseid meetmeid rakendades võtab ta arvesse isikuandmete töötlemisega seotud riske.

Millised on teie õigused?

Allpool leiate teavet oma õiguste kohta, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega vastutava töötleja poolt, ning selle kohta, kuidas neid õigusi kasutada. Kui soovite oma õiguste kohta lisateavet või tahate õigusi kasutada, võtke meiega ühendust selles eeskirjas esitatud e-posti aadressil.

  • Võite meiega igal ajal ühendust võtta, et küsida, kas me töötleme teie isikuandmeid. Kui me teie isikuandmeid mis tahes viisil säilitame või kasutame, on teil õigus nendele andmetele juurde pääseda. Sellise õiguse kasutamiseks saatke meile kirjalik taotlus selles eeskirjas esitatud e­posti aadressil. Me võime paluda teil oma isikut kinnitada, et saaksime teie taotluse rahuldada. Palun järgige taotluse esitamisel mõistlikkuse ja hea usu põhimõtteid.
  • Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, võite selle igal ajal tagasi võtta, saates meile e-kirja selles eeskirjas esitatud e-posti aadressil.
  • Teil on õigus nõuda, et me parandaksime teie isikuandmetes olevad ebatäpsused. Sellisel juhul võime paluda teil kinnitada, et andmed on parandatud.
  • Teil on õigus nõuda, et me kustutaksime teie isikuandmed. Seda õigust võib rakendada isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 kirjeldatud juhtudel.
  • Teil on õigus nõuda, et me piiraksime teie isikuandmete töötlemist või hoiduksime sellest.
  • Teil on õigus andmete ülekantavusele, kui selliste andmete töötlemine toimub automatiseeritult ja me oleme need andmed saanud teilt teie nõusoleku alusel või lepingu sõlmimise eesmärgil. Kui te otsustate seda õigust kasutada, edastame teie taotlusel koopia teie esitatud andmetest.
  • Teil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 21.

Kuidas te saate oma õigusi kasutada?

Oma õiguste kasutamiseks võite esitada meile kirjalikult taotlusi, kaebusi või nõudeid, kasutades selles eeskirjas esitatud kontaktandmeid.

Vastame teie taotlusele, kaebusele või nõudele kirjalikult kooskõlas kehtiva õigusega ja teeme kõik endast oleneva, et anda teile vajalik teave võimalikult lühikese aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 30 (kolmekümne) päeva jooksul pärast teie taotluse saamist.

Kui meil tekib pärast teie taotluse, kaebuse või nõude saamist teie isiku suhtes kahtlus, võime paluda taotlejal esitada isikut tõendav dokument.

Küpsised

Küpsis on teave, mille veebiserver saadab teie veebilehitsejasse ja mis teie veebilehitsejas salvestatakse. See teave saadetakse veebiserverile iga kord, kui teie veebilehitseja taotleb serverilt veebisaidi avamist, ja see eristab teie arvutit või muud seadet teistest seadmetest. Seega muudavad küpsised veebilehe kasutajasõbralikumaks ja võimaldavad meil seda parandada.

Tingimata vajalikke küpsiseid kasutatakse automaatselt ilma teie sõnaselge nõusolekuta, kui teete veebisaidil teatud toiminguid (nt valite veebisaidi keele). Muid küpsiseid (nt analüütilisi, turundusküpsiseid) kasutatakse ainult teie nõusolekul.

Küpsiseid kasutatakse teie IP-aadressi ja sirvimisteabe (nt külastatud lehekülgede, ajakulu jne) töötlemiseks.

Kasutame oma veebisaidil järgmisi küpsiseid:

  • wp-wpml_current_language

Kui te ei soovi, et teie isikuandmeid küpsiste abil töödeldakse, saate seda takistada veebisaidile paigaldatud küpsiste haldamise vahendiga või muuta oma veebilehitseja seadeid nii, et küpsiseid ei aktsepteerita, või kustutada salvestatud küpsised. Kui te vajalikud küpsised kustutate ja takistate nende kasutamist oma veebilehitsejas, ei toimi mõned veebisaidi funktsioonid korralikult.

Saate oma veebilehitseja küpsiste seadeid igal ajal muuta. Kõikides veebilehitsejates on võimalik küpsiseid kustutada – vaadake täpsemalt oma veebilehitseja seadistustest.

Kaebused

Kui te arvate, et teie kui andmesubjekti õigusi on rikutud või võidakse rikkuda, võtke meiega selles eeskirjas esitatud e-posti aadressil viivitamata ühendust. Kinnitame teile, et pärast teie kaebuse saamist teavitame teid mõistliku aja jooksul kaebuse uurimise käigust ja hiljem selle tulemustest. Kui te ei ole uurimise tulemusega rahul, võite esitada kaebuse järelevalveasutusele: Andmekaitseinspektsioonile (https://www.aki.ee/et).

Vastutus

Te vastutate selle eest, et teie esitatud teave oleks täpne, õige ja täielik. Kui teie esitatud andmetes on tehtud muudatusi, peate sellest meile e-kirja teel viivitamata teatama. Seetõttu ei vastuta me kahju eest, mis tuleneb asjaolust, et te ei ole esitanud õigeid või täielikke isikuandmeid või ei ole meid nende andmete muutumisest teavitanud.

Käesolevat isikuandmete kaitse eeskirja uuendati viimati 21.4. 2023.

Logo
KalanaÄÄR © 2023 Kõik õigused kaitstud